ด้ามฟรี รุ่น 863 G REVERSIBLE RATCHET WITH HINGE JOINT