นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัท โดยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึงร้านค้า เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนสถานที่อื่นๆของเราที่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ และอื่นๆ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ทางบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารของท่านกับทางเรา รวมถึงลักษณะของบริการ หรือ สินค้าที่ท่านต้องการรับจากทางเรา อาทิเช่น ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ข้อมูลการเป็นสมาชิก ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้อ/ขอรับบริการ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เป็นต้น

การจัดเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริษัทอาจมีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การติดต่อสื่อสาร แนะนำ/ติชม การส่งมอบสินค้า/บริการ หรือ เพื่อมอบโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการจากทางเราที่จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์หรือประสบการณ์การรับบริการที่ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกจัดเก็บ นำใช้ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ของสถานการณ์ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เราเพื่อใช้สำหรับติดต่อผ่านไปยังท่าน หรือมอบหมายให้เป็นตัวแทนของท่าน เช่น ข้อมูลของบุคคลในครอบครัว หรือ บุคคลอ้างอิง ทางเราต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นก่อน จึงจำเป็นต้องขอให้ท่านนำแจ้งแก่บุคคลที่สามให้รับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บนหลักการที่กฎหมายอนุญาติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาหรือนอกเหนือวัตถุประสงค์เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือ ประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่สามารถกระทำได้บนหลักการของกฎหมายนอกเหนือจากการขอความยินยอม
อย่างไรก็ตามหากท่านงดเว้นการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่านได้
และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol และ GB Prime Pay คือระบบการรับชำระเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล/รับข้อมูลข่าวสาร หรือ การขอทำลายข้อมูลของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทางบริษัท
ท่านมีสิทธิ์แจ้งดำเนินการไม่ให้เราประมวลผล ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือแจ้งยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่ contact@tcltools.com

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อใด โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท

คุกกี้และการใช้คุกกี้
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่เราส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ติดตั้งข้อมูลดังกล่าวได้ จุดประสงค์ในการยอมรับคุกกี้เพื่อให้ทางเราใช้ในการบันทึก จดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาวิเคราะห์ บริหารจัดการ ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือ ไม่อนุญาตให้ คุกกี้นั้นทำงานต่อไป การเลือกใช้ “คุกกี้” ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดีขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะสามารถจดจำลักษณะการใช้งานของท่านได้ง่ายขึ้น อีกทั้งทางบริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัทเพื่อมอบประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการต่อไป ทั้งนี้ทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการเก็บข้อมูลสถิติดังกล่าว ซึ่งอาจต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address)และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับให้คุกกี้ทำการวิเคราะห์ เชื่อมโยง หรือประมวลผลข้อมูล
หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยที่ท่านยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่อำนวยความสะดวกเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามโดยปกติเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะเก็บคุกกี้อัตโนมัติ ดังนั้นหากท่านไม่ประสงค์ให้ใช้คุกกี้หรือคอยลบคุกกี้ทิ้ง ท่านสามารถศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ ที่เมนูช่วยเหลือ (Help)

รายละเอียดการติดต่อ
        ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

โปรดติดต่อเราที่

        โดยทางอีเมล์: contact@tcltools.com
        โดยทางโทรศัพท์: 0 2348 3897 – 98

นโยบายความเป็นส่วนตัว


         (บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น (Personal Information) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งป้องกันการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบของบริษัทฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อมีการรับหรือส่งข้อมูลผ่านบริการออนไลน์ของบริษัท

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะปกป้องดูแลข้อมูลและประวัติของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด
        บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามความจำเป็น โดยขึ้นกับประเภทของบริการที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ของบริษัทฯ เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการ การสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ผู้ใช้บริการมากที่สุด
เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเก็บรวบ รวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
        บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
        บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชา สัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการบริษัทฯ

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน (Personal Information) มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจากบริษัทฯ ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางอีเมล์แอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
        เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป้นต้น บริษัทฯจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้า รหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol และ GB Prime Pay คือระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
        “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัทฯส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบริษัทฯ

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Tcltools.com
        ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Tcltools.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ Tcltools.com ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ Tcltools.com ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยทางไปรษณีย์: 11th Floor, Ample Tower, 909 Debaranata road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260.
โดยทางอีเมล์: contact@tcltools.com
โดยทางโทรศัพท์: 0 2348 3897 – 98