แบบฟอร์มสมัครงาน

  ชื่อ

  นามสกุล

  ชื่อเล่น

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  อายุ

  น้ำหนัก

  ส่วนสูง

  โทรศัพท์

  อีเมล

  สมัครในตำแหน่ง

  สถานภาพทางการสมรส
  โสดสมรสหย่า

  การต้องโทษ
  ไม่เคยต้องโทษเคยต้องโทษ

  โรคประจำตัว
  ไม่มีโรคประจำตัวมีโรคประจำตัว

  เรซูเม่

  ข้อความเพิ่มเติม